Nechceme podzemní garáže na Zelném trhu

žádost podle zák. č. 106/99 o svobodném přístupu k informací ohledně vysvětlení stanoviska OUPRu a následná komunikace

31.08.2010 14:54

> ------------ Původní zpráva ------------> Od: Dagmar Janevova

 

Vážený pane,

 

dne 20. 7. 2010 obdržel Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen OÚPR) Vaši žádost o informaci č.j. MMB/0278565/2010 ze dne 20. 7. 2010 nazvanou "Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.", ve které požadujete sdělení, "na základě jakých materiálů vydal OÚPR dne 22. 6. 2010, č.j. MMB/0218958/2010/Tu stanovisko, že řešení podzemních garážína Zelném trhu je v souladu v ÚPmB a RP MPR" a dále, "čím se tyto podzemní garáže liší od zamýšlených podzemních garáží pod Obilním trhem, o nichž proběhla před nedávnem tiskem zpráva, že nutnou podmínkou k jejich případné budoucí realizaci je souhlas úředníků ministerstva kultury."

 

OÚPR vyřizuje Vaši žádost o informace takto :

Stanovisko č.j. MMB/0218958/2010/Tu vydal OÚPR dne 22.6.2010 na základě výsledků urbanisticko-architektonické soutěže, která proběhla formou vypracování pěti ideových studií pěti vyzvanými architekty v roce 2008. Vítězný návrh Atelieru RAW potvrdil prvky regulace uspořádání dopravy stanovené RP MPR, parkování na povrchu omezil a chybějící kapacitu předpokládal vymístit do objektu. V části "Regulační zásady řídící výstupynávrhu" RP MPR se předepisuje: "parkování, odstavování a garážování automobilů bude stavebními a regulačními opatřeními přesouváno do objektů hromadných garáží".

 

Uvedené stanovisko vydal OÚPR také na základě Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 28/2006 o závazných částech Regulačního plánu městské památkové rezervace Brno schválené Zastupitelstvem města Brna na svém Z5/002. zasedání konaném dne 19. 12. 2006, podle níž platí pro potřeby RP pojmy a regulativy z Územního plánu města Brna, kromě zvlášť uvedených odchylek. Dále to bylo na základě současně platného Územního plánu města Brna z roku 1994 vydaného obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brnač. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna, ve znění pozdějších novel. Výstavba parkovacího objektu, která nahrazuje pouze kapacity v rozsahu vyvolaném přípustným využitím daného území a s přihlédnutím ke kapacitě obslužných komunikací, je tedy přípustná po příslušném projednání.

 

Dále žádáte o sdělení, čím se tyto podzemní garáže liší od zamýšlených podzemních garáží pod Obilním trhem. V případě Zelného trhu se jedná o funkční plochy pěší zóny a komunikace pro pěší včetně ploch komunikací s regulovaným vjezdem. Jedná se tedy o plochy stavební, kde jsou dle regulativů ÚPmB parkovací stání, odstavná stání a hromadné garáže přípustné. V případě Obilního trhu se jedná o park, funkční plochu nestavební, plochu parků - ZP, kde jsou dle regulativů ÚPmB jako podzemní objekty přípustné pouze stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci. Záměr realizovat v takovéto lokalitě podzemní garáže je tedy nutno řešit změnou ÚPmB i RP MPR. Projednání této změny probíhá a Ministerstvo kultury ČR se k ní vyjadřuje jako dotčený orgán.

 

S pozdravem

 

Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová, v.r.

Pověřená zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucího

OÚPR Magistrátu města Brna

 

Na vědomí

Ing. Nováková - ved. ÚRM

Mgr. Ander, PhD. - náměstek primátora

OÚPR - JUDr. Janevová, spis-106

 

-----Original Message-----From: hollan.matej@email.cz [mailto:hollan.matej@email.cz]Sent: Sunday, August 08, 2010 6:20 PMTo: leopoldova.katerina@brno.czCc: 'Olga Nováková'; 'Martin Andermgr.'; janevova.dagmar@brno.cz;krejci.jana@brno.cz; pavel.halada@seznam.czSubject: Re: Vyřízení žádosti o informce č.j. MMB/0278565/2010

 

Vážená paní Leopoldová,

 

ve své odpovědi na mou žádost o informace podle zák. č. 106/1999 uvádíte jako rozhodující pro vyslovení souladu podzemních garáží pod Zelným trhem s ÚPmB a RP MPR vyhlášku č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna, ve znění pozdějších novel. Máte tedy konkrétně patrně na mysli vyhlášku č. 1/2006, kterou se vydává úplné znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, o závazných částech Územního plánu města Brna, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 1/2005,č. 5/2005, č. 10/2005, č. 12/2005 a č. 35/2005.

 

V této vyhlášce se v sekci "FUNKCE: PLOCHY PRO DOPRAVU" praví:

"Současně s ustanoveními platnými pro přípustnost staveb a zařízení vestavebních plochách platí závazně následující ustanovení pro řešení dopravyv klidu:

Přípustná jsou:

- parkovací stání, odstavná stání a garáže ve všech stavebních územích, pokud není navazující územně plánovací dokumentací stanoveno jinak, pouze pro potřebu vyvolanou přípustným (nebo podmíněně přípustným) využitím předmětného území."

Dle mého názoru, se tato část vyhlášky týká jen jednotlivých stání/garáží, nikoliv hromadných garáží, což 58 parkovacích míst v jedné garáži s jedním vjezdem pod Zelným trhem bezpochyby je, protože ty mají dle oné vyhlášky být označeny jako DG - HROMADNÉ ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ GARÁŽE. 

Nicméně to je pro věc vedlejší, každopádně ona vyhláška o ÚPmB říká, že přípustná jsou "parkovací stání, odstavná stání a garáže ve všech stavebních územích, pokud není navazující územně plánovací dokumentací stanoveno jinak". Pro umisťování hromadných garáží do MPR je tudíž závazný RP MPR (navazující úpd), k němuž se vyjadřuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 28/2006 o závazných částech Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno (jak sama ve své odpovědi uvádíte), v níž se hovoří o tom, že součástí regulačního plánu jsou plochy hromadných garáží (viz "Funkční uspořádání dopravy: (...) objekty hromadných garáží"). V příloze č. 2 vyhlášky je uveden výčet Parkovacích garáží se záchytnou funkcí pro MPR, hromadné garáže jsou zde uvedeny v blocích 58, 59, 60, 78, 85, 86, přičemž žádnýz těchto bloků není umístěn v prostoru Zelného trhu.

Domnívám se (a spolu se mnou například i autorové RP MPR), že výklad Vašeho odboru zanedbal právě onu vyhlášku týkající se RP MPR, jakož i celý RP, který hromadné garáže přesně (tj. jmenovitě) vymezuje, nikoliv jen obecně konstatuje, že "parkování, odstavování a garážování automobilů bude stavebními a regulačními opatřeními přesouváno do objektů hromadných garáží", jak uvádíte.

S pozdravem

Bc. Matěj Hollan

Na vědomí

Ing. Nováková - ved. ÚRM

Mgr. Ander, PhD. - náměstek primátora

OÚPR - JUDr. Janevová, spis-106

Jana Krejčí - sekretářka OÚPRu

Pavel Halada - zastupitel Brna - střed

 

> ------------ Původní zpráva ------------> Od: Krejčí Jana

 

Vážený pane,

ve Vaší reakci ze dne 8. 8. 2010 na naše vyřízení Vaší žádosti o informace č. j. MMB/0278565/2010 ze dne 3. 8. 2010 poukazujete na vyhlášku č. 1/2006, kterou bylo vydáno úplné znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004. Toto úplné znění v podstatě pozbylo svou úplnost schválením dalšího souboru změn Územního plánu města Brna již v dubnu 2006. Nejaktuálnější podobu, se kterou pracuje i Odbor územního plánovánía rozvoje MMB, naleznete na www.brno.cz - územní plán - platný ÚPmB - zobrazit vyhlášku o ÚPmB a Opatření obecné povahy k vydaným změnám ÚPmB.

Vámi citovaný regulativ zůstává beze změny. Přípustná jsou: - parkovací stání, odstavná stání a garáže ve všech stavebních územích,pokud není navazující územně plánovací dokumentací stanoveno jinak, pouze pro potřebu vyvolanou přípustným (nebo podmíněně přípustným) využitím předmětného území.

Tento regulativ se netýká jednotlivých stání a garáží. Územní plán pro svůj obsah a účel (§ 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) opravdu nemůže vymezovat jednotlivě v různých stavebních funkčních plochách parkovací a garážovací kapacity. Pokud vymezeny jsou, pak se jedná o opravdu významná parkoviště a garáže, veřejně přístupné a ve veřejném zájmu.

Dále poukazujete ve vztahu k Zelnému trhu na "navazující ÚPD" RP MPR a příslušné regulativy. Správně upozorňujete na vymezení parkovacích garáží se záchytnou funkcí pro MPR pouze v šesti blocích. Tyto objekty (a v současné době není postaven ani jeden) nabídnou celkovou kapacitu cca 4000 stání, zůstává k řešení cca 2600 stání (RP MPR po uplatnění redukcí doporučuje realizaci 6650 míst). Tyto bude nutné zrealizovat na povrchu a v jednotlivých stavebních plochách. RP MPR všechna tato stání nevymezil, i když je stanovil jako přiměřenou nabídku pro zachování funkce schopnosti historického jádra. Je zde tedy omezený prostor jak pro statutární město Brno, které řeší postupnou obnovu veřejných prostranství, tak pro vlastníky nemovitostí. Ti mohou vlastní aktivitou zmírnit deficity parkování a garážování rezidentů. Samozřejmě tato činnost musí probíhat v souladu s režimem dopravní obsluhy v MPR, platnou ÚPD, technickými předpisy a normami a nesmí poškodit hodnoty dotčeného území.

Nemyslím si, že OÚPR MMB některou z podmínek ÚPD zanedbal při posuzování možnosti realizace PG pod Zelným trhem. Vedle platné ÚPD je nutné velice vážně pracovat s výsledky soutěže na řešení Zelného trhu a rozhodnutími samosprávných orgánů statutárního města Brna a Městské části Brno - střed. Posuzování záměru a postupně investorem předkládané dokumentace probíhá objektivně, bez emocí, a při vědomí všech rizik, se kterými může být technicky náročná stavba PG pod Zelným trhem spojena. Neřeší se jen územněplánovací problematika, ale především dokumentaci posuzují všechny dotčené odbory úseku rozvoje, úseku technického a OPP společně s NPÚ. 

S pozdravem

Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová, v. r.

pověřená zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucího odboru

Magistrát města BrnaOdbor územního plánování a rozvoje

Kounicova 67601 67 Brnotel.: +420 542 174 116fax: +420 542 174 425

e-mail: leopoldova.katerina@brno.czweb: www.brno.cz

 

Na vědomí:Ing. Nováková - ved. ÚRM, Mgr. Ander, Ph.D. - náměstek primátora OÚPR - JUDr. Janevová, Ing. Tupá, Ing. Wendscheová, Spis - 106

 

> ------------ Původní zpráva ------------> Od: hollan.matej@email.czVážená paní Leopoldová,

neshodneme se, patrně principielně, na dvou věcech (a dovoluji si tvrdit, že proti názoru OUPRu stojí i autoři regulačního plánu, několik desítek signatářů otevřeného dopisu ministrovi kultury z řad odborníků a cca 2.000 lidí na FB):

1.: Chápu-li Váš pohled správně, Vy hromadné podzemní garáže pod Zelňákem s 58 místy považujete za "jednotlivé stání a garáže", s čímž zásadně nesouhlasím. Např. dle Sdělení KÚ JMK, se bude na tyto garáže vztahovat zjišťovací řízení procesu EIA, i přestože se dle Kategorie II. musí bezpodmínečně dělat jen pro garáže nad 100 míst. Nutnost mít tyto hr. garáže jednoznačně vymezeny v RP MPR mi připadá logicky nezpochybnitelná. 

2. Tvrdíte, že projekt nepoškozuje hodnotu daného uzemí. Domnívám se, že v tomto pohledu jste spolu s investorem zcela osamocena. 

S pozdravem

Matěj Hollan

 

-----------------------------------------------

From: Krejčí Jana [mailto:krejci.jana@brno.cz]
Sent: Tuesday, August 31, 2010 11:32 AM
To: 'Leopoldová Kateřina'
Subject:

 

Naše č. j.: MMB/0311214/2010

 

Vážený pane Hollane,

ve svém e-mailu z 18. srpna 2010 konstatujete, že se ve věci názoru na garáže pod Zelným trhem neshodneme. Asi tomu tak bude. Musím však připomenout, že nikdo z pracovníků Odboru územního plánování a rozvoje (OÚPR) nemůže v rámci svého úředního výkonu prezentovat svůj subjektivní názor na posuzovanou věc. Musí vždy sestavit kvalifikované vyjádření postavené na obsahu a regulativech platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladech.

ad 1)              Je třeba se vrátit k přesnému znění regulativů vyhlášky č. 2/2004, ve znění pozdějších novel. Regulativ týkající se přípustnosti staveb parkovacích stání, odstavných stání a hromadných garáží neobsahuje slůvko „jednotlivá“. „Jednotlivé“ garáže pro osobní automobily jsou pouze podmíněně přípustné jako doplněk rodinných domů... jinak je na jednotlivé garáže a obdobné stavbičky nahlíženo jako na nežádoucí prvek v urbanistické struktuře městské zástavby. Toto potvrzuje i RP MPR a jeho zpracovatelé, kteří navrhli v mnoha případech tyto „jednotlivé“ stavby asanovat.

ad 2)              OÚPR se nevyjadřoval k problematice, zda projekt garáží poškozuje nebo nepoškozuje hodnotu daného území. Toto přísluší Odboru památkové péče MMB a Národnímu památkovému ústavu.

Vzhledem k Vaší aktivitě v kauze podzemních garáží na Zelném trhu i v jiných případech záměrů výstavby v Brně bych Vás ráda upozornila na jeden důležitý princip, který musí respektovat nejen OÚPR MMB, ale každý občan tohoto státu:

V demokratickém právním státě platí princip, zakotvený v Ústavě České republiky i v Listině základních práv a svobod, který občanu dovoluje vše, co není zákonem zakázáno. Tento princip stanoví hranice veřejné moci a každý správní orgán je povinen ho při výkladu právních přepisů respektovat. V případě podzemních garáží na Zelném trhu to znamená, že pokud regulativy platné územně plánovací dokumentace výstavbu podzemních garáží v této lokalitě výslovně nezakazují, pak je tento záměr přípustný a je třeba ho posoudit jako záměr v souladu s Územním plánem města Brna i v souladu s Regulačním plánem Městské památkové rezervace.    

S pozdravem

Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová

pověřená zastupováním dočasně

neobsazené funkce vedoucího odboru

Diskusní téma: žádost podle zák. č. 106/99 o svobodném přístupu k informací ohledně vysvětlení stanoviska OUPRu a následná komunikace

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

Kontakt

Nesouhlasím se vznikem podzemních garáží na Zelném trhu v Brně

forum4am@gmail.com. brneni@gmail.com

Šárka Svobodová, 4AM - Fórum pro architekturu a média - iniciátorka otevřeného dopisu ministrovi kultury, 602578820

Petra Hlaváčková, 4AM - Fórum pro architekturu a média, iniciátorka otevřeného dopisu ministrovi kultury, 731656857

Pavla Spurná, o.s. Brnění, koordinátorka sběru podpisů pod Žádost Zastupitelstvu města Brna, 777649783

Matěj Hollan, o.s. Brnění, právní aspekty kauzy, 774956148

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode